REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO "Premia za polecenie"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Premia za polecenie” („Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu, Fundatorem Nagród oraz Administratorem danych jest Kodit.io Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805324, NIP 521-387-75-40, numer REGON: 384448065, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł („Organizator”).
  3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Czas trwania Konkursu jest nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia konkursu bez podania przyczyn.
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 2094, z późn. zm.).
  6. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, iż Organizator prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.
  7. Podstawą Konkursu pozostaje skuteczne polecanie przez Uczestników Konkursu usług Organizatora polegających na pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości innym podmiotom. Zgłoszenie do Konkursu („Zgłoszenie”) Uczestnicy są zobowiązani przesłać na adres mailowy Organizatora – biuro@rivehomes.com
  8. Poprzez polecenie w/w usług Organizatora rozumiane jest zarekomendowanie ich innej osobie („Sprzedającemu”) zainteresowanej sprzedażą nieruchomości i przekazanie numeru telefonu Sprzedającego – za wiedzą i zgodą w/w Sprzedającego – Organizatorowi.
  9. Skorzystanie przez Sprzedającego z usług Organizatora, zakończone zarówno pełnym przeprowadzeniem przez Organizatora transakcji sprzedaży nieruchomości Sprzedającego, oraz uzyskaniem pełnego wynagrodzenia prowizyjnego przez Organizatora od właściwych stron transakcji, uprawnia Uczestnika do otrzymania nagrody pieniężnej („Nagroda”), według niżej przedstawionych w Regulaminie kwot.
 2. NAGRODY
  1. Dla Zwycięzców Konkursu przygotowano Nagrody o wartości uzależnionej od wartości nieruchomości i wartości prowizji netto uzyskanej przez Organizatora tytułem realizacji ze Sprzedającym umowy o pośrednictwo w zbyciu nieruchomości. Poszczególne wartości Nagród zostały wskazane w tabeli ujętej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym integralną część Regulaminu.
  2. Warunkiem przyznania nagrody przez Organizatora są łącznie (do spełnienia łącznie):
   1. zawarcie przez Organizatora umowy o pośrednictwo w zbyciu nieruchomości ze Sprzedającym poleconym przez Uczestnika, lub któremu to Sprzedającemu zostały polecone usługi Organizatora;
   2. pełne i skuteczne przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości Sprzedającego z pośrednictwem Organizatora;
   3. zaksięgowanie na rachunku bankowym Organizatora pełnej kwoty wynagrodzenia prowizyjnego należnego od Sprzedającego, kupującego nieruchomość lub obu stron transakcji, tytułem wykonania usług pośrednictwa w zbyciu nieruchomości.
  3. Od należnej Uczestnikowi Nagrody potrącona będzie przez Organizatora należność na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) i wpłacona właściwemu organowi podatkowemu.
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych osób pełnoletnich – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z tymi osobami.
  3. Aby wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, Uczestnik powinien:
   1. spełniać warunki, o których mowa powyżej;
   2. zgłosić się do Konkursu w czasie jego trwania, oraz złożyć oświadczenie ustne o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowaniu w pełni jego treści.
   3. w okresie trwania Konkursu polecić/zarekomendować Sprzedającemu usługi pośrednictwa w zbyciu nieruchomości, świadczone przez Organizatora, oraz przekazać Organizatorowi numer telefonu Sprzedającego, za zgodą i wiedzą Sprzedającego;
  4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza i oświadcza, że:
   1. zapoznał się z jego Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia w całości;
   2. został poinformowany, iż Administratorem jego danych osobowych jest Kodit.io Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, a jego dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie ,, Premia za polecenie”, oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z przyznawaniem nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej.
   3. został poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody;
   4. posiada zgodę Sprzedającego na przekazanie jego numeru telefonu Organizatorowi w ramach brania udziału w Konkursie.
  5. Odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
   1. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
   2. zawierają treści niezgodne z prawem;
   3. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
   4. naruszają dobre obyczaje;
   5. nie spełniają innych warunków opisanych w Regulaminie.
  6. Uczestnik może wykonać dowolną ilość poleceń/rekomendacji z zastrzeżeniem, że każde polecenie/rekomendacja związane jest z odrębną nieruchomością, jak również z zastrzeżeniem treści pkt. 2.5. Regulaminu.
  7. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.
 4. PRZEKAZYWANIE NAGRODY
  1. Do 14 dni roboczych po spełnieniu się wszystkich warunków łącznie koniecznych do przyznania Nagrody Uczestnikowi, Organizator powiadomi Uczestnika o przyznaniu prawa do Nagrody.
  2. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w Zgłoszeniu do konkursu.
  3. Organizator w wysłanej wiadomości poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, oraz numeru rachunku bankowego (dane niezbędne do skutecznego przekazania Nagrody).
  4. W wypadku zwycięstwa w Konkursie, wydanie Nagrody uzależnione jest od podania przez zwycięzcę danych osobowych, określonych powyżej.
  5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Premia za polecenie - reklamacja” lub mailowo na adres buiro@rivehomes.com, oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, stosowne żądanie z dopiskiem na kopercie lub w tytule maila „Premia za polecenie - reklamacja”.
  3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie zwrotnej wiadomości e-mailowej.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Kodit.io Polska Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805324. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@rivehomes.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  2. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
  3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 roku (dalej: „RODO”), oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w następujących celach:
   1. przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania nagród;
   2. rozpatrywania skarg i reklamacji, oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami;
   3. realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W okresie trwania Konkursu, treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej pod adresem: www.rivehomes.com/pl/regulamin
  2. Prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie tudzież do wstrzymania Konkursu bez podania przyczyny, przy czym Organizator w żaden sposób nie może zostać pociągnięty do jakiegokolwiek odszkodowania wobec Uczestnika biorącego udział w Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wtedy przez Organizatora opublikowane na Stronie internetowej.
  4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia, oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU KONKURSU KONSUMENCKIEGO „Premia za polecenie”

TABELA WYSOKOŚCI NAGRÓD W KONKURSIE (kwoty brutto w PLN)

Wynagrodzenie Prowizyjne netto Organizatora (w % od wartości transakcji sprzedaży nieruchomości)
Wartość nieruchomości (brutto w PLN)0 - 1,9%2 - 2,9%3 - 3,9%4 - 4,9%5 - 5,9%6 - 6,9%7 i więcej %
Max 200 0004006008001000150020002500
Max 300 00060090012001500200025003000
Max 400 000800120016002000250030003500
Max 500 0001000150020002500300035004000
Max 600 0001200180024003000350040004500
Max 700 0001400210028003500400045005000
Max 800 0001600240032004000450050005000
Max 900 0001800270035004500500050005000
Max 1 000 0002000300040005000500050005000
Max 1 100 0005000500050005000500050005000
Max 1 200 0005000500050005000500050005000
Max 1 300 0005000500050005000500050005000
Max 1 400 0005000500050005000500050005000
Max 1 500 0005000500050005000500050005000
Max 1 600 0005000500050005000500050005000
Max 1 700 0005000500050005000500050005000
Max 1 800 0005000500050005000500050005000
Max 1 900 0005000500050005000500050005000
Max 2 000 0005000500050005000500050005000