Podkampinos

Warszawa · Mazowieckie, 05-085

318 m² · 6 pokoje · Liczba pięter w budynku 1 · Wolnostojący dom

Cena sprzedaży

3 900 000

12 264 /m²

Dworek nad rzeką z k. XIX wieku w 30km od Warszawy

Historia: Wieś zwana niegdyś Krubiec lub Krubice. Pod koniec XVIII wieku własność Rusieckich, w tym w 1783 roku Jana Rusieckiego, podstolego sochaczewskiego. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku właścicielami majątku byli Władysław i Jan Kondratowiczowie. W 1947 r. odebrany przez władze komunistyczne prawowitym właścicielom, przez lata pozostawał w rękach gminy, pełniąc rozmaite funkcje i stopniowo niszczejąc. Obecnie w posiadaniu osób prywatnych odkupiony od spadkobierców przedwojennych właścicieli i w całości odnowiony w 2020 roku z zachowaniem stylu architektonicznego.

Styl architektoniczny: Dwór wzniesiony na początku XX wieku nad malowniczym brzegiem rzeki Utraty (prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego dworu) dla Władysława i Jana Kondratowiczów. Prosty, parterowy, kryty czterospadowym dachem. Zbudowany na wzór XVII-wiecznej siedziby średniozamożnej szlachty.

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 1532 z 28.09.1992: dwór, drewn. (tynkowany); park z 2 alejami dojazdowymi.

Obecnie.

Budynek:

Parter - 190m2, wysokość - 3m

Salon - 23,5m2;

Pokój - 33,39m2 z wyjściem na taras;

Kuchnia z jadalnią - 24,01m2. Projekt realizacji kuchni jest dostępny do przekazania nowym właścicielom.

Gabinet - 23,32m2;

Łazienka z prysznicem - 4,95m2;

Główna sypialnia - 19,5m2 z łazienką z wanną 5,67m2

Sypialnia - 13,5m2;

Korytarz z wyjściem na podwórko;

Przedsionek.

Poddasze ma około 190m2 po podłożę i 9 okien. Projekt adaptacji poddasza również jest dostępny do przekazania nowym właścicielom.

Dworek po remoncie kapitalnym przeprowadzonym w 2020 roku w najwyższym standardzie.

Nowy dach i stropy. Czterospadowy dach pokryty przedwojenną, bardzo dobrej jakości dachówką (dwuzamkową).

Oryginalna stolarka oraz podłogi (w tym mozaika dębowo-jesionowa w salonie).

Dwa ciągi kominowe, w tym jeden bardzo okazały, podwójny, wewnątrz dwa przedwojenne piece kaflowe.

Media: woda (własny odwiert), kanalizacja, prąd.

Park (dwie działki geodezyjne):

Zadbany park dworski, o pow. 1,33 ha, ograniczony od południa zakolem rzeki, z bogatym drzewostanem (akacja, kasztanowiec, wiąz, lipa, wierzba, świerk, brzoza, klon, jesion, czeremcha, głóg, oraz leszczyna, czarny bez), okazami starodrzewia oraz cennym okazem miłorzębu japońskiego (zabytek przyrody).

Na terenie parku piwnica-ziemianka ceglana, dwukomorowa.

Przed dworem liczne nasadzenia bylin oraz okazałym krzewem derenia; wokół dworu inne krzewy.

Dojazd do posesji wspaniałą akacjową aleją.

Powyższy park wraz z dworkiem wpisany jest do Rejestru Zabytków.

Dodatkowo działki nie wpisane do Rejestru zabytków:

- działka o powierzchni 0,4 ha (działka wzdłuż drogi do dworu) oraz

- działka po drugiej stronie rzeki o powierzchni 2,62 ha.

Łączna pow. całej nieruchomości: 4,35 ha.

Lokalizacja:

- niedaleko do Puszczy Kampinoskiej

- ok. 40 km do Pałacu Kultury

- ok. 30 km do granic Warszawy

Obecni właścicieli eksploatują dom jako dom letni. Nad rzeką Utrata kąpią się, łowią ryby, organizują spotkania rodzinne.

Oferta również może być ciekawa pod względem komercyjnym.

Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań.

Zdecydowanie polecam i zapraszam na prezentację!

Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

ENGLISH VERSION

A manor house on a river from the end of the 19th century, 30 km from Warsaw.

History: The village was once known as Krubiec or Krubice. At the end of the 18th century, it was owned by the Rusiecki family, including Jan Rusiecki, the Sochaczewski substitute in 1783. At the end of the 1920s, Władysław and Jan Kondratowicz were the owners of the property. In 1947, taken from the rightful owners by the communist authorities, it remained in the hands of the community for many years, performing various functions and gradually deteriorating. Currently the house is owned by private persons, bought from the heirs of pre-war owners and fully renovated in 2020, maintaining the architectural style.

Architectural style: The manor house was erected at the beginning of the 20th century on the picturesque bank of the Utrata River (probably on the site of an earlier manor house) for Władysław and Jan Kondratowicz. The house was built on the model of the 17th-century seat of the middle class nobility.

According to the entry in the National Register of Monuments: manor complex, early XX, reg.No .: 1532 from September 28, 1992: manor, wooden (plastered); park with 2 access roads.

Currently.

Building:

Ground floor - 190m2, height - 3m

Living room - 23.5 m2;

Room - 33.39 m2 with access to the terrace;

Kitchen with dining room - 24.01 m2. The kitchen design is available for transfer to new owners.

Office - 23.32 m2;

Bathroom with shower - 4.95 m2;

Master bedroom - 19.5 m2 with bathroom with 5.67 m2 bathtub

Bedroom - 13.5 m2;

Corridor with access to the yard;

Vestibule.

The attic has approximately 190 m2 and has 9 windows. The attic conversion project is also available for transfer to new owners.

Manor house after major renovation carried out in 2020 to the highest standard.

New roof and ceilings. The hipped roof is covered with pre-war, very good quality tiles.

Original woodwork and floors (including an oak and ash mosaic in the living room).

Two chimney drafts, one of which is very impressive, double, inside two pre-war tiled stoves.

Utilities: water (own borehole), sewage, electricity.

Park (two land surveying plots):

Well-kept manor park, with an area of 1.33 ha, limited to the south by a river bend, with a rich tree stand (acacia, chestnut, elm, lime, willow, spruce, birch, maple, ash, bird cherry, hawthorn, and hazel, elderberry), specimens of old trees and a valuable specimen of ginkgo Japanese (natural monument).

In the park there is a brick cellar with two chambers.

In front of the manor there are numerous plantings of perennials and a magnificent dogwood bush; other bushes around the manor house.

Access to the property via a beautiful acacia alley.

The above park with the manor house is entered in the Register of Monuments.

Additionally, plots not entered in the Register of Monuments:

- plot of land with an area of 0.4 ha (plot along the road to the manor house) and

- plot on the other side of the river with an area of 2.62 ha.

Total area of the entire property: 4.35 ha.

Location:

- close to the Kampinos Forest

- about 40 km to the Palace of Culture in the Center of the Warsaw

- approx. 30 km to the border of Warsaw

Present owners use the house as a summer house. On the river Utrata they bathe, fish and organize family meetings.

The offer may also be commercially interesting.

Feel free to contact us if you have any questions.

I recommend and invite you to the presentation!

Offer is not an offer according ti the art. nr 66 of the Civil Code of Poland.

Dostępność

Dostępne od zaraz

Udogodnienia

Ogródek

Własne ogrzewanie

Taras

Lokalizacja

Podkampinos, 05-085 Warszawa · Mazowieckie

Piękna zielona okolica

Dogodne połączenia komunikacyjne

Popularne sklepy i usługi tuż za rogiem

Cena sprzedaży

3 900 000

12 264 /m²