Homerun Technologies Oy:n palvelun Rive yleiset käyttöehdot

Homerun Technologies Oy (jäljempänä ”Homerun”) tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa Rive verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Tiettyihin Palvelun osiin sovelletaan lisäksi niiden omia erityisehtoja. Mikäli nämä Käyttöehdot ja Palvelun osan erityisehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan Palvelun osaan sen erityisehtoja.

Rive:n hinta-arviotyökalun, joka on saatettu Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) saataville Palvelun kautta, sovelletaan näitä samoja käyttäjäehtoja.

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä tai yhteystietojen antamista. Rekisteröitymistä edellyttää hinta-arviotyökalun käyttö ja yhteystietojen antamista asunnon hinta-arvio sekä tarkastuspyyntö Rekisteröityessään tai antaessaan yhteystiedot Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Homerunille henkilötietoja tulee Käyttäjästä Homerunin asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Homerunin / Rive:n asiakasrekisteriin. Homerunilla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Homerunin tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Homerunilla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Homerun ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Homerunilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Homerun pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Homerun ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Homerunilla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Homerunille, käyttäjille tai kolmannelle taholle.

Palvelussa voi tapahtua Käyttäjien välistä viestintää epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Homerun ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Tallennamme kaikki Homerunilta lähettämämme viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun tai pyytää hinta-arviota tai arviointikäyntiä, hänen tulee antaa lomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten tarvittaessa haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi sähköpostitse support@rivehomes.com. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Homerunille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Homerunilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Homerun pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Homerunilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Homerunin oikeuksia loukaten. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää Palvelussa olevaa public domain- tai shareware -aineistoa kyseistä aineistoa koskevien ohjeiden mukaisesti omaan käyttöönsä tai edelleen levitettäväksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa Homerunille kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Homerun voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Homerunista riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Homerunin nimenomaista suostumusta.

Palaute, kehitysideat ja reklamaatiot Homerunille

Kehitysideoiden, palautteen ja reklamaatioiden jättö tapahtuu sähköpostin kautta support@rivehomes.com

Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Homerun voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Homerunilla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kahdeksaantoista (18) kuukauteen, Homerun voi harkintansa mukaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Homerunille on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Homerunilla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Homerun ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Homerunin tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Homerun ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen muilta osin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Homerun ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolellle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Homerunille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja Homerunin tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Homerun vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Homerunilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Homerun Technologies-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Erimielisyyksien ratkaisu

Homerunin ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, https://ec.europa.eu/consumers/odr/.